Speleoliti - program za prostorsko modeliranje; avtor - Matej Dular; © 2002-2012; Slovenija - Ljubljana; Podprto s strani ekipe Speleo.net, številnih slovenskih jamarskih organizacij, posameznikov in nekaterih akademsko-izobraževalnih inštitucij; program je finančno podprlo Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije preko razpisa za sofinanciranje projektov, ki so namenjeni uveljavljanju, promociji in razvoju slovenskega jezika v letu 2005;


Speleoliti


naloži
programslike iz
programaseznam
popravkovprimeri
interaktivnih
paketovspletna
aplikacija
Korekture in dopolnitve
Correction and supplementation


Speleoliti 4.X
Nova možnost izbire pri izvozu v format shapefile: 2D ali 3D shapfile. 15.11.2012 New option is available when exporting to shapefile: 2D or 3D shapefile.
Testno je dodana opcija za uvoz datotek tipa .GPX. 14.4.2011 A .GPX object import option was added for testing.
Speleolite je sedaj možno zagnati z dvoklikom na datoteko .CSP ali preko opcije "Odpri z ..." v Raziskovalcu (Windows Explorer). 7.4.2011 The program can now start by doubleclicking on a .CSP file or by context menu option "Open with" from the Windows Explorer.
V primeru lepljenja večvrstičnih podatkovnih sklopov v tabeli za urejanje točk je prihajalo do napačnega preračuna v vizure. Napaka je odpravljena. 7.4.2011 In case of pasting multiple lines of data in the "Edit coordinates" table, the object was recalculated incorrectly. The bug is removed.
Odpravljena je omejitev maksimalnega števila vizur v objektu (pred tem 255). 1.4.2011 Limitation of maximum shots number per object was removed (it was preset to 255 before).
Dodana možnost izvoza objekta v format .VRML. 1.4.2011 A .VRML object export option was added.
Izboljšana izbira barv v skali barvnega preliva pri barvanju mreže površja (po globini in hibridno). 7.12.2006 Improved selection of colors in color scale for surface grid coloring (by depth and hybrid).
Pri verzijah od maja 2006 niso delovale opcije "Marioneta" v oknih Tloris, Profil in Iztegnjeni profil. Napaka je odpravljena. 5.7.2006 There was a problem with "Marionette" functions in Plan, Profile and Extended profile windows since may 2006. Now fixed.
Senčenje dvoran je pravilno delovalo samo pri numerično, ne pa pri alfanumerično poimenovanih točkah. Napaka je odpravljena. 5.7.2006 Rooms and caverns shading only worked correctly with numericaly named stations, but not with alphanumericaly named stations. Now fixed.
Popravljeno je delovanje gumba za avtomatsko enumeracijo merilnih postaj med vnosom. 15.5.2006 The 'Auto enumeration' button in data entry window is repaired.
Hitrost iskanja in korekcije zank pri velikih objektih je močno povečana. 8.5.2006 Searching for loops and loop corection in large objects is now much faster.
Izvoz v format SVG je prilagojen tako, da izdelane SVG datoteke odpre tudi novi Mozilla Fofefox 1.5. 10.4.2006 Export to SVG function is updated, so exported SVG files can be open by the new Mozilla Forefox 1.5 browser.
Napaka pri izvozu podatkov v format .CDI. Napaka je odpravljena. 3.4.2006 Bug in Export to .CDI format function. Now fixed.
Barvna paleta v oknu 'Barvanje po objektih': ob preklicu (gumb 'Prekliči' oziroma 'Cancel') je prišlo do napake. Napaka je odpravljena. 27.3.2006 Color pallete in the 'Coloring by objects' window: On pressing 'Cancel' button an error happens. Now fixed.
Če je bil objekt nazadnje vnešen ali popravljen preko okna 'Urejanje koordinat' in je katera od vizur potekala povsem navpično, je pri shranjevanju podatkov v datoteko prišlo do napake, zaradi katere datoteka ni bila pravilno zapisana. Uporabnik ni prejel nobenega opozorila, zaradi česar je bila MOŽNA TRAJNA IZGUBA PODATKOV!!! Napaka je odpravljena. 13.3.2006 If an object was last saved or edited in the 'Edit coordinates' window, and one or more shot in the object was completely vertical, the file was saved incorrectly. The user didn't get any error message, but the saved file couldn't be reopen next time. DATA COULD BE LOST!!! Now fixed.
V tabeli za urejanje koordinat se je širina stolpcev s koordinatami ponastavila na začetno vrednost vsakič, ko je okno dobilo fokus. Odpravljeno. 13.3.2006 In the 'Edit coordinates' window the width of coordinate table colums was reset every time when the window got focus. Now fixed.


Speleoliti 3.X
Podprti so vsi Surferjevi formati za mreže površja (ascii, binarni in Surfer-7 tagged grid file format), prav tako tudi XYZ-DMR datoteke. 24.10.2005 All Surfer grid file formates are now supported (ascii grid, binary grid and Surfer-7 tagged grid file format) and XYZ-DMR files also are supported.
Dodana možnost izvoza grafike v format .SVG. 22.10.2005 A .SVG graphics export option was added.
Vse verzije programa od sredine septembra 2005 do 22. oktobra 2005 vsebujejo napako in se pri izrisovanju objektov pogosto rušijo! Opravičujemo se in prosimo, da si naložite popravljeno verzijo. 22.10.2005 All program versions between the middle of september and 22. october have a bug and often chrash while drawing objects. Please download a newer version.
Dodana možnost merjenja in shranjevanja izmerjene poti v vseh oknih za prikaz objektov. 5.10.2005 Path measuring and saving option was added to all display windows.
Dodana možnost izvoza objekta v AvtoCAD format .DXF. 18.8.2005 A .DXF object export option was added.
Dodana možnost vklopa mrežnih križcev pri tiskanju. 15.8.2005 Printing crossmarks option was added.
Napačna postavitev kompasa tip-3 pri tiskanju tlorisa. 15.8.2005 Compass type-3 bad position at printing.
Občasne težave pri iskanju odprtih zank in deformacijah poligona. 15.8.2005 Occasional problems with open loop detection nad polygon deformations.
Popolna kompatibilnost izvoza v format ESRI Shapefile. 15.8.2005 Full export compatibility with ESRI Shapefile.
Ob naloženi mreži površja pri iztegnjenem profilu se prerez površja nad navezanimi objekti ne izrisuje pravilno. 20.2.2005 When a surface grid is loaded in Extended profile window the surface cut-trough above linked objects is displayed incorrectly.


Speleoliti 2.0
BMP izvoz v Windowsih XP ustvari nepopolno sliko. . BMP export creates faulty images in Win XP.
Vertikalna georeferenciacija slikovne podlage v oknu 'Profil' ni pravilna. . Vertical georeferentiation of an image background in 'Profile' window is incorrect.
Program javi napako, če računalnik nima nameščenega tiskalnika. 5.2.2004 The program reports an error if there is no printer installed to the computer.
Dodana je možnost izvoza podatkov v .CSV format ter izvoza slik v .BMP in .PDF format. 4.2.2004 New export formats are supported: .CSV (for object data export) .BMP and .PDF (for object image export).
Speleoliti
english
versionprogram
downloadscreenshots


correction
listexamples of
interactive
appletsweb
application

    Morebitne napake sporočite na webmaster@speleo.net
© 2000 - 2011 www.speleo.net